دکتر علي ياسائي ، جراح و متخصص ارتوپدي در گرگان
نام واحد شغلی :
  
زمینه فعالیت : دکتر علي ياسائي در گرگان و استان گلستان
جراح و متخصص ارتوپدي در گرگان و استان گلستان

از اقدامات مهمي که در مطب دکتر علي ياسائي در گرگان انجام مي پذيرد به شرح زير است:

»» درمان شکستگي استخوان در گرگان و استان گلستان
»» درمان شکستگي مفاصل در گرگان و استان گلستان
»» درمان ستون فقرات در گرگان و استان گلستان
»» درمان آسيب هاي ورزشي در گرگان و استان گلستان
»» انجام طب سالمندان در گرگان و استان گلستان
»» انجام آرتروپلاستي در گرگان و استان گلستان (تعويض مفاصل زانو ، تعويض مفصل لگن ، تعويض مفصل شانه)
»» انجام آرتروسکوپي در گرگان و استان گلستان ( ترميم آرتروسکوپيک پارگي منيسک و رباط هاي زانو ، پارگي رباط هاي شانه )


ويزيت : صبح ها همه روزه از ساعت 10 الي 12
عصرها : روزهاي فرد از ساعت 17 الي 20

درمان شکستگي استخوان در گرگان - درمان مفاصل در گرگان- درمان آسيب هاي ورزشي در گرگان- درمان آسيب هاي ورزشي در گرگان - انجام آرتروپلاستي در گرگان - انجام آرتروسکوپي در گرگان - پارگي رباط شانه در گرگان– دکتر ياسائي در گرگان- درمان مفاصل در گرگان - طب سالمندان در گرگان - انجام طب سالمندان در گرگان - درمان شکستگي استخوان در گرگان - درمان ستون فقرات در گرگان –تعويض مفاصل زانو در گرگان- پارگي رباط هاي شانه در گرگان – تعويض مفاصل لگن در گرگان – تعويض مفاصل شانه در گرگان – درمان پارگي رباط زانو در گرگان – جراح ارتوپد در گرگان – متخصص ارتوپد در گرگان – ارتوپد در گرگان - جراح ارتوپد در استان گلستان – متخصص ارتوپد در استان گلستان 
آقاي دکتر علي ياسائي
مدیر واحد شغلی :
گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 23 - ساختمان کيان - طبقه همکف
آدرس :
32320272-4 (017)
تلفن :
09113731732
تلفن همراه :
فاکس :
Ali.yassaie@yahoo.com
پست الکترونیک :
وب سایت :