دکتر علي ياسائي ، جراح و متخصص ارتوپدي در گرگان
نام واحد شغلی :
  
زمینه فعالیت : دکتر علي ياسائي در گرگان و استان گلستان
جراح و متخصص ارتوپدي در گرگان و استان گلستان

از اقدامات مهمي که در مطب دکتر علي ياسائي در گرگان انجام مي پذيرد به شرح زير است:

»» درمان شکستگي استخوان در گرگان و استان گلستان
»» درمان شکستگي مفاصل در گرگان و استان گلستان
»» درمان بيماري ستون فقرات در گرگان و استان گلستان
»» درمان آسيب هاي ورزشي در گرگان و استان گلستان
»» انجام طب سالمندان در گرگان و استان گلستان
»» انجام آرتروپلاستي در گرگان و استان گلستان (تعويض مفصل زانو ، تعويض مفصل لگن ، تعويض مفصل شانه)
»» انجام آرتروسکوپي در گرگان و استان گلستان ( ترميم آرتروسکوپيک پارگي منيسک و رباط هاي زانو ، پارگي رباط هاي شانه )
»» درمان پوکي استخوان در گرگان و استان گلستان
»» درمان بيماري استخوان در گرگان و استان گلستان
»» تعويض مفصل زانو در گرگان و استان گلستان
»» تعويض مفصل شانه در گرگان و استان گلستان
»» تعويض مفصل لگن در گرگان و استان گلستان
»» جراحي تعويض مفصل در گرگان و استان گلستان
»» درمان آسيب هاي ورزشي در گرگان و استان گلستان
»» درمان پارگي رباط شانه در گرگان و استان گلستان
»» درمان پارگي رباط زانو در گرگان و استان گلستان
»» درمان پارگي مينيسک در گرگان و استان گلستان

ويزيت : صبح ها همه روزه از ساعت 10 الي 12
عصرها : روزهاي فرد از ساعت 17 الي 20درمان شکستگي استخوان در گرگان - درمان آسيب هاي ورزشي در گرگان - آرتروپلاستي در گرگان - آرتروسکوپي در استان گلستان - پارگي رباط شانه در گرگان– درمان مفاصل در گرگان - طب سالمندان در گرگان - انجام طب سالمندان در گرگان - درمان شکستگي استخوان در گرگان - درمان بيماري ستون فقرات در گرگان – تعويض مفصل زانو در گرگان - تعويض مفصل زانو در استان گلستان - درمان پارگي رباط شانه در گرگان – تعويض مفصل لگن در گرگان – تعويض مفصل شانه در گرگان – درمان پارگي رباط زانو در گرگان - درمان پارگي رباط زانو در استان گلستان - جراح ارتوپد در گرگان – متخصص ارتوپد در گرگان – متخصص ارتوپد در استان گلستان - جراحي تعويض مفصل در گرگان - جراحي تعويض مفصل در استان گلستان - درمان پارگي مينيسک در گرگان - درمان پارگي مينيسک در استان گلستان 
آقاي دکتر علي ياسائي
مدیر واحد شغلی :
گرگان - خيابان وليعصر - عدالت 23 - ساختمان کيان - طبقه همکف
آدرس :
32320272-4 (017)
تلفن :
09113731732
تلفن همراه :
فاکس :
Ali.yassaie@yahoo.com
پست الکترونیک :
وب سایت :